آذر ۴, ۱۳۹۴

گندم رقم مروارید

گندم مروارید دارای تیپ رشد بهاره ارتفاع بوته ۹۰ الی ۱۰۰ سانتی متر برای زنگ زرد دارای مقام می باشد. شرایط سخت فوزاریوم سنبله را متحمل […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

گندم رقم شیرودی

گندم رقم شیرودی بر اساس مطالعات صورت گرفته نشان داده این رقم واجد شرایط بالاترین عملکرد در هکتار را دلدا می باشد بطوریکه از نظر آلودگی […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

بذر ذرت ۷۰۴ رقم سینگل گراس شرکت آماده توزیع می گردد

شرکت تعاونی گلچین مغان در اجرای دستورالعمل معاونت محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی و باستناد بخشنامه موسسه تحقیقات هیئت و گواهی بذر و نهال بذرو ذرت […]